Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Τέλη κυκλοφορίας 2023 για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Τα τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν
προβλέπονται  στο άρθρο 20 του νόμου 2948/2001 (Α 242), όπως ισχύει, μετά
τις τροποποιήσεις  του με τους νόμους 4346/2015 και 4758/2020.


Συγκεκριμένα:

Νόμος 2948/2001 άρθρο 20, όπως ισχύει

«Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής
χρήσης

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί
για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες
μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην
Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πρώτη
ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000

Κατηγορία

Κυλινδρισμός
κινητήρα (κυβ. εκατ.)

Ετήσια
τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

 

Α’

Έως
300

22

Β’

301-785

55

Γ’

786-1.071

120

Δ’

1.072-1.357

135

Ε’

1.358-1.548

225

ΣΤ’

1.549-1.738

250

Ζ’

1.739-1.928

280

Η’

1.929-2.357

615

Θ’

2.358-3.000

820

Γ

3.001-4.000

1.025

Κ’

4.001 και άνω

1.230

 

Πρώτη
ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005

Κατηγορία

Κυλινδρισμός
κινητήρα

Ετήσια
τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α’

Έως 300

22

Β’

301-785

55

Γ’

786-1.071

120

Δ’

1.072-1.357

135

Ε’

1.358-1.548

240

ΣΤ’

1.549-1.738

265

Ζ’

1.739-1.928

300

Η’

1.929-2.357

630

Θ’

2.358-3.000

840

I’

3.001-4.000

1.050

Κ’

4.001 και άνω

1.260

 

Πρώτη
ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά

Κατηγορία

Κυλινδρισμός
κινητήρα

Ετήσια
τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α’

Έως 300

22

Β’

301-785

55

Γ’

786-1.071

120

Δ’

1.072-1.357

135

Ε’

1.358-1.548

255

ΣΤ’

1.549-1.738

280

Ζ’

1.739-1.928

320

Η’

1.929-2.357

690

Θ’

2.358-3.000

920

I’

3.001-4.000

1.150

Κ’

4.001 και άνω

1.380

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για
πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο)

ΑΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ)

0-90

0

91-100

0,90

101-120

0,98

121-140

1,20

141-160

1,85

161-180

2,45

181-200

2,78

201-250

3,05

Άνω των 251

3,72

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα):

140 Ευρώ

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται
και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, που εισάγονται από το αλλοδαπό
προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με
βάση τον Α.Ν. 89/1967 (Α΄132). Επίσης, περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep
αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

«β.1) Από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος
της Ε.Ε./ΕΟΧ, από 1-11-2010 μέχρι την 31-12-2020, με βάση τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), σύμφωνα με τον Νέο
Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle) όπως αναγράφονται στην
άδεια του οχήματος, και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που
αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που
προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν,
λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο
υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα Ι της υποπερ. β΄.

β.2) Για επιβατικά αυτοκίνητα
ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1η.1.2021 κι
εφεξής, με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά
χιλιόμετρο), σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών
Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure), όπως αναγράφονται στην άδεια του
οχήματος, και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται
στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο
τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001).
Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που
αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που
προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον
Πίνακα ΙΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΕΥΡΟΣ

Τιμή

0-122

0

123-139

0,64

140-166

0,70

167-208

0,85

209-224

1,87

225-240

2,20

241-260

2,50

261-280

2,70

>281

2,85

 γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλη κυκλοφορία σε ευρώ

Α`

έως           1.500

75

Β

1.500 –     3.500

105

Γ

3.501 –   10.000

300

Δ

10.001 – 20.000

600

Ε

20.001 – 30.000

940

ΣΤ

30.001 – 40.000

1320

Ζ

40.001  και άνω

1490

δ)Λεωφορεία

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων

Τέλη      κυκλοφορίας

Α

έως 33

210 ευρώ

Β

34 – 50

410 ευρώ

Γ

51 και άνω

510 ευρώ

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο
πάνω κατηγορίες: 535 ευρώ.

Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300 ευρώ.

στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας
των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ και τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό
καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, όπως ισχύει, υπολογίζονται αποκλειστικά με
βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της
υποπερίπτωσης α΄. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας
των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες και
τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής,
λαμβάνοντας, όμως, ως κριτήριο για την κατάταξη στον ανάλογο πίνακα, την
ημερομηνία υπαγωγής του οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής στην Ελλάδα.
Οι κάτοχοι δικαιούχοι των οχημάτων αυτών, για κάθε μήνα ή τμήμα μηνός πέραν του
χρονικού διαστήματος κατά το οποίο προβλέπεται απαλλαγή, υποχρεούνται να
καταβάλουν το 1/12 των οριζομένων ως ανωτέρω τελών κυκλοφορίας.

ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά αυτοκίνητα
οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής
χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό
του κινητήρα αυτών, σύμφωνα με τον τρίτο πίνακα της υποπερίπτωσης α΄.

Ειδικά, υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και
υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του
προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης
ταξινόμησης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών
κυκλοφορίας.

Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από
1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των
τελών των αντίστοιχων συμβατικών.

Ειδικά, προκειμένου για ηλεκτροκίνητα
και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και
τρίκυκλες μοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών
κυκλοφορίας.

η) Για τα καινούργια ή μεταχειρισμένα
επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και θωρακισμένα επιβατικά
οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα
τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον
κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

θ) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν
από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησης σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, επειδή για τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η
μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα
της κατηγορίας αυτής, υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας
χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης,
ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία
της πρώτης ταξινόμησής τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ.

ια) Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής
χρήσης που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά τη διαγραφή τους από το
Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επαναταξινομούνται στη
χώρα, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους, νοείται η ημερομηνία της πρώτης
άδειας κυκλοφορίας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, πριν από τη
διαγραφή τους.

ιβ) Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης
οχήματα της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση
Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ.
33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και
ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», ανεξαρτήτως της
ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής του σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή χώρα του
Ε.Ο.Χ., τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό
του κινητήρα αυτών κατ’ αναλογία με τον πρώτο πίνακα της υποπερ. α’, ως εξής:

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα (σε κυβικά εκατοστά)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας(σε Ευρώ)

Α’

Έως 300

22

Β’

από 301 έως 785

55

Γ’

από 786 έως 1.071

120

Δ’

από 1.072 έως 1.357

135

Ε’

από 1.358 έως 1.548

225

ΣΤ’

από 1.549 έως 1.738

250

Ζ’

από 1.739 έως 1.928

280

Η’

από 1.929 έως 2.357

615

Θ’

από 2.358 έως 3.000

820

I’

από 3.001 έως 4.000

1.025

ΙΑ’

από 4.001 και άνω

1.230

Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης. α)
Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, έως την 31.10.2010: 290 ευρώ.

β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή)
ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, από την
1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

Πίνακας ΙΙΙ

β.1) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της
Ε.Ε./ΕΟΧ, από την 1.11.2010 μέχρι την 31-12-2020, με βάση τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), σύμφωνα με τον Νέο
Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle), όπως αναγράφονται στην
άδεια του οχήματος, και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που
αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που
προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν,
λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα
ανωτέρω. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ της υποπερ. β΄.

β.2) Για επιβατικά αυτοκίνητα
ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.1.2021 και
εφεξής, με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά
χιλιόμετρο) σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών
Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure), όπως αναγράφονται στην άδεια του
οχήματος, και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται
στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο
για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε
περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που
αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που
προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον
ΠΙΝΑΚΑ IV.

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΕΥΡΟΣ

Τιμή

0-114

0

115-186

1,7

>187

2

Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα,
για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις σχετικές διακρατικές
συμβάσεις: 100 ευρώ.

Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας
κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών: 10 ευρώ ανά ημέρα για τα
αυτοκίνητα οχήματα και 3 ευρώ ανά ημέρα για τις μοτοσικλέτες.


Ε. Για τη δοκιμαστική
κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων: α) Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ. β) Για λοιπά
οχήματα: 150 ευρώ.


ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των
δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ

(Τροποποίηση με την Παρ.1 άρθρου 132 του
νόμου 4831/2021 με ισχύ την 23/9/2021
)


2.α) Τα τέλη κυκλοφορίας
για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, για τις δίκυκλες τρίκυκλες
μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, καθώς και για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης
ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) είναι αδιαίρετα και οφείλονται για
ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του
έτους. Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον
δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του
ν. 2367/1953 (Α΄ 82) για ολόκληρο το έτος.

β)
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα λοιπά οχήματα, με εξαίρεση τα οχήματα που
περιγράφονται στις περ. Ε΄ και Π΄ της παρ. 1, περιορίζονται κατά πενήντα τοις
εκατό (50%), εφόσον τα οχήματα αυτά δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό
εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε
κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για
ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.

γ)
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο
ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.

(Τροποποίηση με την παρ.2
άρθρου 38 νόμου 4758/2020 με ισχύ την 4/12/2020
)


3. Στα ποσά που
ορίζονται στην παράγραφο 1 έχουν ενσωματωθεί και οι εισφορές υπέρ Τ.Σ.Α. που
επιβάλλονται, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10
του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α) και της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του άρθρου
33 του Ν.1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α), καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου και η επ` αυτών
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλονται κατά περίπτωση στις αποδείξεις είσπραξης
των εισφορών αυτών και ολόκληρα τα ποσά εισπράττονται ως τέλη κυκλοφορίας.


4. Απαλλαγές από τέλη
κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν
ως προς τα τέλη κυκλοφορίας που διαμορφώνονται μετά την κατά τα ανωτέρω
ενσωμάτωση.

 

Πως θα εκτυπώσουμε τα τέλη
κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet για να τα πληρώσουμε


Χρειάζεται ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (οχήματος)


Γράφουμε
τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας στα
πεδία όπου μας ζητείται και ακολούθως εκτυπώνουμε (κλικ
στην εκτύπωση) το έντυπο, βάσει του οποίου θα πληρώσουμε τα Τέλη Κυκλοφορίας
(Τράπεζες, ΕΛΤΑ)


Εύκολη Πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας 2023 με 3 κινήσεις


Το ειδοποιητήριο τελών
κυκλοφορίας 2023 για τους ιδιοκτήτες οχημάτων για να πληρώσουν τα τέλη
κυκλοφορίας 2023, θα περιλαμβάνει και έναν QR Code.


Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι
φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν εύκολα τα τέλη, μέσω mobile banking, χωρίς
να γράφουν τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.


Η ΑΑΔΕ συνιστά στους υπόχρεους
να ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα
υποκαταστήματα των τραπεζών και των Ελληνικών Ταχυδρομείων.


Όμως, και οι πολίτες, οι οποίοι
δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και επισκέπτονται τις τράπεζες για να
πληρώσουν, μπορούν να κάνουν χρήση του QR Code στα μηχανήματα αυτόματων
πληρωμών.


ΠΗΓΗ: odigostoupoliti.eu

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print