Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Λ.Σ.

H Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος ιδρύθηκε το 1988 και εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς με την υπό αριθμό 190/ 29.04.1988 απόφαση του.

Έδρα ορίζεται η πόλη του Πειραιώς.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Λ.Σ. Έδρα ορίζεται η πόλη του Πειραιώς.

 1. H ανάπτυξη και διατήρηση των συναδελφικών δεσμών μεταξύ των μελών που έχουν δημιουργηθεί από την πολυετή υπηρεσία τους στο Λιμενικό Σώμα καθώς επίσης και διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των μελών του όπως και διαφύλαξη και προαγωγή των συμφερόντων των.
 2. Η μελέτη και προβολή της παράδοσης και της ιστορίας του Λιμενικού Σώματος.
 3. H παροχή ηθικής και, κατά δύναμη, υλικής συνδρομής προς τα Μέλη της και τους συγγενείς τους.
 4. Η μελέτη, διατύπωση προτάσεων και εισήγηση λύσεων σε θέματα που απασχολούν μεμονωμένα στο σύνολο των μελών του σε σχέση με την ιδιότητά τους ως απόστρατων αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος.
 5. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης, πάνω στα θέματα και προβλήματα του Λ.Σ.
 6. H συνεργασία με άλλες Ενώσεις και Συνδέσμους Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλους αρμόδιους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που υπηρετούν τους ίδιους ή άλλους παρεμφερείς με τους σκοπούς της.
 7. H απόκτηση, εκμίσθωση και με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία χώρων που είναι κατάλληλοι να χρησιμοποιούνται ως γραφεία, βιβλιοθήκες, εντευκτήρια, αίθουσες διαλέξεων  και σπουδαστήρια, απαραίτητα για την προαγωγή των σκοπών και δραστηριοτήτων γενικά του Σωματείου.
 8. Η δημιουργία και διατήρηση Φίλων του Λιμενικού Σώματος και η ανάπτυξη στενών φιλικών σχέσεων – δεσμών αυτών με το σωματείο, καθώς και ηθική συνδρομή και συμπαράσταση προς το Λιμενικό Σώμα και τους εν ενεργεία αξιωματικούς.
 9. Η διάθεση της εν γένει περιουσίας και των από κάθε πηγή νόμιμων πόρων του Σωματείου, για την προαγωγή και ευόδωση των σκοπών του.
 10. Τέλος η ανάπτυξη οποιασδήποτε αυτοτελούς ή άλλης αναγκαίας δραστηριότητας, πρόσφορης ή χρήσιμης για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, καθώς  και η αποθάρρυνση κάθε ενέργειας των μελών του, που είναι αντίθετη με τους σκοπούς του Σωματείου.
 11. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωματείο, μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε αναγκαίο, χρήσιμο ή πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά:
  • Να παρεμβαίνει, με κάθε νόμιμο μέσο και προς κάθε κατεύθυνση, για κάθε θέμα, το οποίον ανάγεται στους σκοπούς του.
  • Να ιδρύει ομάδες εργασίας για εξέταση, μελέτη, διατύπωση προτάσεων και εισήγηση λύσεων, κάθε φορά που αναφύονται προβλήματα και ζητήματα γενικά, που αφορούν τους αποστράτους του Λιμενικού Σώματος.
  • Να διοργανώνει διαλέξεις, συζητήσεις, συνεστιάσεις, εκθέσεις, εκδρομές και κάθε είδους ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
  • Να εκδίδει δικό του περιοδικό, με περιεχόμενο κυρίως θέματα και προβλήματα, που αναφέρονται στην τάξη των αποστράτων αξιωματικών και στελεχών του Λιμενικού Σώματος και γενικότερα αναγόμενα στην παράδοση και την ιστορία του Λιμενικού Σώματος, καθώς επίσης και ναυτιλιακά και άλλα συναφή πνευματικά και ψυχαγωγικά θέματα.
  • Να μεριμνά για τη συγγραφή και την έκδοση της Ιστορίας του Λιμενικού Σώματος και να συγκεντρώνει το υλικό προς συμπλήρωση και αναθεώρησή της.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Λ.Σ.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αριστίνδην για το Δ.Σ., επίτιμα και σε φίλους της ΕΑΑΛΣ:

 1. Τακτικά μέλη χαρακτηρίζονται οι εν αποστρατεία αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος.
 2. Τα αριστίνδην μέλη ανακηρύσσονται από την Γεν. Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., Ανώτατοι αξιωματικοί Λ.Σ.
 3. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και είναι δυνατόν να είναι και άτομα εκτός του Λ.Σ.
 4. Φίλοι της ΕΑΑΛΣ χαρακτηρίζονται όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, απαραίτητη η θετική εισήγηση μέλους του Δ.Σ.