Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

ΛΣ : Θετικά βήματα για την απόκτηση 4 νέων περιπολικών πλοίων άνω των 35 μέτρων

Σημαντική η ποιοτική αναβάθμιση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Εκδόθηκε, τελικά, στις 29 Αυγούστου 2022 η επίσημη απόφαση (https://www.hcg.gr/documents/4589/ApofasiAfasi95ΤΧ4653ΠΩ-Φ74.pdf) του ΥΝΑΝΠ κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες “INTRACOM TELECOM” και “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Elbit Systems C4I and Cyber Ltd”, είναι αυτές που επιλέγονται για τη Β’ φάση του Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης» (Ε.Σ.Ο.Θ.Ε.), προϋπολογισμού €62 εκατομμυρίων.

Μια εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τον εκσυγχρονισμό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων μας.  Μια εξέλιξη που τα ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ με ανάρτησή τους στις 25 Αυγούστου 2022 («Φράχτης και στα θαλάσσια σύνορα – Ολοκληρώθηκε η διαδικασία “Ποιοτικής Επιλογής” υποψηφίων») σας ενημέρωσαν έγκαιρα και έγκυρα.

Πάλι στις 29 Αυγούστου 2022 και, στο πλαίσιο της Διακήρυξης 12/2021, εκδόθηκε άλλη μια εξίσου σημαντική απόφαση (https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΔΨ4653ΠΩ-ΑΨΔ?inline=true) του Γιάννη Πλακιωτάκη, με την οποία έγινε τεχνικά αποδεκτή η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «Cantiere Navale Vittoria SpA».  Αυτό σημαίνει ότι, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα προμηθευτεί τουλάχιστον ακόμη δύο (2) ακόμη παράκτια περιπολικά πλοία [ΠΠΛΣ (CPV P355GR)] από το Ιταλικό ναυπηγείο ολικού μήκους 36,3 μέτρων και μέγιστης ταχύτητας 35,2 κόμβων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) για άλλα δύο πλοία συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) €60 εκατομμυρίων.

Τονίζεται ότι, υπερσύγχρονες μονάδες επιφανείας αυτού του τύπου (άνω των 30 μ. μήκους), πέραν του ότι αποτελούν άλλο ένα βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του στόλου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να διατηρήσει το πλεονέκτημα ανταπόκρισης, ιδίως στον Αιγαιακό χώρο, που είχε αποκτήσει με τα περίφημα (αλλά, πλέον, υπέργηρα) ABEKING, που χρήζουν αντικατάστασης.

Επισημαίνεται ότι, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έχει ήδη ενσωματώσει και διαθέτει σε πλήρη ενέργεια κι επιχειρησιακή εκμετάλλευση τέσσερα (4) όμοια παράκτια περιπολικά πλοία κατασκευής του ίδιου Ιταλικού ναυπηγείου.

Τεχνικές προσφορές στον ίδιο Διαγωνισμό υπέβαλαν άλλοι τρεις οικονομικοί φορείς, που για διαφορετικούς η καθεμιά λόγους κρίθηκαν τεχνικά μη αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων ΥΝΑΝΠ.
Πάντως, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς εκ του νόμου έχουν δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση της απόφασης του Υπουργού.

Επίσης, με την ίδια απόφαση ο κ. Πλακιωτάκης έδωσε εντολή για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητώντας από την προαναφερθείσα Επιτροπή Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων ΥΝΑΝΠ να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού εναπομείναντα υποψήφιου οικονομικού φορέα «Cantiere Navale Vittoria SpA».

Με αφορμή αυτές τις θετικές εξελίξεις, τα ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ επισημαίνουν την σημαντική προσπάθεια των υπηρεσιακών παραγόντων που συνέβαλαν στην περαιτέρω πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Μια πρόοδος που θα τονώσει το φρόνημα του προσωπικού του Σώματος και την εμπιστοσύνη των πολιτών σ’ αυτό και την αποστολή του.

 

ΠΗΓΗ: ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print