Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Τροποποίηση ΚΥΑ για καθορισμό ποσοστού κρατήσεων και εισφορών υπέρ MTN-EKOEMN (ΑΠΟΦΑΣΗ)

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση
της υπ’ αρ. Φ.950/61/32022/Σ.6453/27-04-2018 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας -Ναυτιλίας κα Νησιωτικής Πολιτικής και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Καθορισμός του ύψους του ποσοστού και
της βάσης υπολογισμού κρατήσεων και εισφορών : α) υπέρ του Μετοχικού
Ταμείου Ναυτικού και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης
Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των εν
ενεργεία μετόχων του Ταμείου, β) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας
Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των
ασφαλισμένων σε αυτό και γ) υπέρ ανεγέρσεως του Ναυτικού Νοσοκομείου
Αθηνών επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Μετοχικού Ταμείου
Ναυτικού.” (Β’ 1479)
ΑΔΑ:
ΨΦΟΖ6-ΠΩ4

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το
άρθρο 5 της υπ’ αρ Φ.950/61/32022/Σ.6453/27-04-2018 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«Η πάγια μηνιαία κράτηση η οποία διενεργείται υπέρ του Ειδικού
Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των
αποδοχών των ασφαλισμένων σε αυτό σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν.δ. 2997/1954 (Α΄ 210) ορίζεται σε ποσοστό 0,4% επί του βασικού τους μισθού.».

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print