Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Καταστατικό Ε.Α.Α.Λ.Σ. : Η ανανέωση και βελτίωσή του προϋποθέτει βαθιά κατανόηση των αδυναμιών του, που πετυχαίνεται με την ενεργό συμμετοχή σας…

 

Αγαπητοί συνάδελφοι τον Απρίλιο του 1988 εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς το ισχύον μέχρι και σήμερα καταστατικό της Ένωσης μας.

Οι χρονιές που μεσολάβησαν κατέδειξαν αδυναμίες και κενά στο περιεχόμενό του, που θα έπρεπε να είχαν ήδη αρθεί.

Δυστυχώς αυτό δεν έγινε και σήμερα ως νέο διοικητικό συμβούλιο καλούμαστε να το πράξουμε άμεσα χωρίς καμιά χρόνο καθυστέρηση ή δικαιολογία.

Προς τούτο όπως ήδη ανακοινώθηκε το νέο Δ.Σ με ομόφωνη απόφαση του ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες  για την τροποποίηση του. 

Στην πορεία αυτή θα απαιτηθεί και από την πλευρά σας η ενεργή συμμετοχή ώστε η ένωση μας να αποκτήσει πλέον ένα σύγχρονο, ευέλικτο  και λειτουργικό καταστατικό που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονές ανάγκες και απαιτήσεις σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη νέα εποχή.

Για το σκοπό αυτό προβαίνουμε σήμερα στην ανάρτηση του ισχύοντος καταστατικού  σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα μέλη ενημέρωσης των διαλαμβανομένων σ αυτό.

 Η ανανέωση και βελτίωσή του προϋποθέτει βαθιά κατανόηση των αδυναμιών του, που πετυχαίνεται με την ενεργό συμμετοχή όλων στις καταστατικές διαδικασίες.

Εξάλλου η πορεία στο μέλλον θα κρίνει την ορθότητα των επιλογών μας. 

ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


H Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
ιδρύθηκε το 1988 και εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς με την υπό
αριθμό 190/ 29.04.1988 απόφαση του.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ


ΑΡΘΡΟ 1Ο

Ιδρύεται
σωματείο του οποίου η επωνυμία είναι «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ», συντετμημένος τίτλος Ε.Α.Α.Λ.Σ.

Η
έδρα του σωματείου είναι η πόλη του Πειραιά.


 ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2Ο

α) H ανάπτυξη και διατήρηση των
συναδελφικών δεσμών μεταξύ των μελών που έχουν δημιουργηθεί από την πολυετή
υπηρεσία τους στο Λιμενικό Σώμα καθώς επίσης και διάδοση του πνεύματος
αλληλεγγύης και καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των μελών του όπως και
διαφύλαξη και προαγωγή των συμφερόντων των.

β) Η μελέτη και προβολή της παράδοσης
και της ιστορίας του Λιμενικού Σώματος.

 

γ) H παροχή ηθικής και, κατά δύναμη,
υλικής συνδρομής προς τα Μέλη της και τους συγγενείς τους.

 

δ) Η μελέτη, διατύπωση προτάσεων και
εισήγηση λύσεων σε θέματα που απασχολούν μεμονωμένα ή το  σύνολο των μελών του σε σχέση με την ιδιότητά
τους σαν απόστρατοι αξιωματικοί ως απόστρατων αξιωματικών του Λιμενικού
Σώματος.

 

ε) Η διαφώτιση της κοινής γνώμης, πάνω
στα θέματα και προβλήματα του Λιμενικού Σώματος. H συνεργασία με άλλες Ενώσεις
και Συνδέσμους Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας και άλλους αρμόδιους φορείς, δημόσιους ή  ιδιωτικούς, που υπηρετούν τους ίδιους ή άλλους
παρεμφερείς με τους σκοπούς της Ε.Α.Α.Λ.Σ.

 

στ) H απόκτηση, εκμίσθωση και η με
οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο δημιουργία χώρων που είναι κατάλληλοι για χρήση σαν  γραφεία, βιβλιοθήκες, εντευκτήρια, αίθουσες για
διαλέξεις, σπουδαστήρια και εντευκτήρια  απαραίτητα για την προαγωγή των σκοπών και
δραστηριοτήτων γενικά του σωματείου.

 

ζ) Η δημιουργία και διατήρηση Φίλων του
Λιμενικού Σώματος και η ανάπτυξη στενών φιλικών σχέσεων – δεσμών αυτών με το
σωματείο, καθώς και η ηθική συνδρομή και συμπαράσταση προς το Λιμενικό Σώμα και
τους εν ενεργεία αξιωματικούς του.

 

η) Η διάθεση της οποιασδήποτε φύσεως  περιουσίας και των από κάθε πηγή  πόρων του σωματείου, για την προαγωγή και
ευόδωση των σκοπών του.

 

θ) Τέλος, η ανάπτυξη οποιασδήποτε
αυτοτελούς ή  επιμέρους αναγκαίας
δραστηριότητας, πρόσφορης ή χρήσιμης για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου
και η αποθάρρυνση κάθε ενέργειας των μελών του, που είναι αντίθετη με τους
σκοπούς του σωματείου.

 

  ΑΡΘΡΟ 3Ο

 

ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των σκοπών του το σωματείο
μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε μέσο αναγκαίο, χρήσιμο ή πρόσφορο όπως ενδεικτικά:

 

α)  Να παρεμβαίνει με κάθε νόμιμο μέσο και προς
κάθε κατεύθυνση για κάθε θέμα που ανάγεται στους σκοπούς του.

β) Να ιδρύει ομάδες εργασίας για
εξέταση, μελέτη, διατύπωση προτάσεων και εισήγηση λύσεων κάθε φορά που
αναφύονται προβλήματα και ζητήματα γενικά που αφορούν τους απόστρατους του
Λιμενικού Σώματος.

γ)  Να διοργανώνει διαλέξεις, συζητήσεις,
συνεστιάσεις, εκθέσεις, εκδρομές και κάθε είδους εκδηλώσεις.

 

δ) Να εκδίδει δικό του περιοδικό που να
πραγματεύεται  θέματα και προβλήματα  που αφορούν την  τάξη των αποστράτων αξιωματικών  Λιμενικού Σώματος και γενικότερα που
ανάγονται  στην παράδοση και  ιστορία του Λιμενικού Σώματος καθώς επίσης να
πραγματεύεται  ναυτιλιακά και  συναφή 
θέματα.

ε) Συγγραφή-έκδοση της Ιστορίας του
Λιμενικού Σώματος.

 

 ΑΡΘΡΟ
4Ο

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΑΜΑΤΕΙΟΥ

 

1) Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά,
αριστίνδην για το Δ.Σ. και επίτιμα.

2)  Αριστίνδην 
Μέλη για το Δ.Σ. επιλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση
του Προέδρου του Δ.Σ., μέχρι (4) τέσσεροι ανώτατοι (εα) αξιωματικοί Λ.Σ. οι
οποίοι, λόγω ιδιαιτέρου κύρους, πλουσίας κοινωνικής δράσης και προσφοράς
υπηρεσιών στο Λ.Σ. έχουν αξιωθεί της αποδοχής τους στην συνείδηση της
πλειονότητας των (εα) αξιωματικών Λ.Σ.

3) 
Μπορούν ακόμα να γίνουν μέλη της Ε.Α.ΑΛ.Σ., με αίτησή τους προς το Δ.Σ.
και άτομα τα οποία δεν είναι αξιωματικοί Λ.Σ. (ε.α.), πλην όμως έχουν ισχυρούς
φιλικούς δεσμούς με το ΛΙΜ. ΣΩΜΑ ή έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους  θητεία σ’ αυτό. Τα άτομα αυτά γίνονται δεκτά
σαν μέλη, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο- μητρώο, με τον τίτλο «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», καταβάλλουν την καθορισμένη ετήσια συνδρομή, συμμετέχουν
στις εκδηλώσεις της Ε.Α.Λ.Σ., αλλά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες
της Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε
απόστρατος αξιωματικός Λ.Σ. (Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών) με απλή δήλωσή του
προς το Δ.Σ. ότι αποδέχεται το σκοπό και γενικά τις διατάξεις του καταστατικού.
Τα τακτικά μέλη πληρώνουν κάθε λογιστικό έτος εισφορά (συνδρομή) που
καθορίζεται από το Δ.Σ. και λαμβάνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις των μελών του
σωματείου και συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις, ψηφοφορίες και εκλογές,
έχουν δε απεριόριστο δικαίωμα να ελέγχουν και να εκλέγονται στα όργανα του
σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ

 

Ανακηρύσσονται σύμφωνα με την παράγραφο
2 του 4ου άρθρου και συμμετέχουν στο Δ.Σ. έχοντας τα ίδια δικαιώματα
και υποχρεώσεις με τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ., εκτός από το να καταλαμβάνουν
θέσεις στο Προεδρείο του Δ.Σ. (δηλ. θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν.
Γραμματέα, Ταμεία, Εφόρου, Ειδικού Γραμματέα ΔΣ). Η ιδιότητα του επιτίμου
μέλους, δεν παρεμποδίζει την επιλογή του αυτού προσώπου ως αριστίνδην μέλους.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 

 Επίτιμα
μέλη, μπορούν ν’ ανακηρυχθούν, με απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. που θα
λαμβάνεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ., αξιωματικοί (εα) Λ.Σ., που
έχουν προσφέρει στο Λιμ. Σώμα ιδιαίτερες και εξέχουσες  υπηρεσίες, αλλά και άλλα άτομα, που παρέχουν
σπουδαίες υπηρεσίες στην ΕΑΑΛΣ είτε γενικότερα στον ευρύτερο χώρο του Λ.Σ.
Καλούνται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαιούνται να
παρίστανται σε αυτές και να εκφράζουν τη γνώμη τους, χωρίς όμως να δικαιούνται
να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες και να έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΠΟΡΟΙ

 

1) 
Πόροι του σωματείου είναι:

 

α) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών

β) Τα κάθε είδους έσοδα που προέρχονται
από οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή επένδυση περιουσιακών στοιχείων και πόρων του
σωματείου που αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε 
αιτία. Στα έσοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι των καταθέσεων
χρημάτων του σωματείου.

γ) Οι τυχόν δωρεές, βοηθήματα και
ενισχύσεις προς το σωματείο.

δ) Κάθε έσοδο προερχόμενο από πώληση
εντύπων και εκδόσεων του σωματείου.

ε) Κάθε έσοδο αποφασιζόμενο από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Κάθε τυχόν έκτακτη εισφορά των μελών
που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο
ν’ αποφασίζει για την εκμετάλλευση, διάθεση και γενικά διαχείριση των πόρων και
της περιουσίας του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο


ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Όργανα διοικήσεως του σωματείου είναι η
Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

1) 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει
για κάθε θέμα, το οποίο δεν ανατίθεται με το παρόν καταστατικό ή σύμφωνα με τον
νόμο στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2) Τα δικαιούμενα συμμετοχής στη γενική
συνέλευση μέλη πρέπει να παρίστανται σ’ αυτές αυτοπροσώπως, απαγορευομένης
ρητώς της αντιπροσωπεύσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο


ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

1)  Η τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται μία
φορά το χρόνο μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Οι έκτακτες γενικές
συνελεύσεις συγκαλούνται αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή
αν ζητηθεί εγγράφως από την ελεγκτική επιτροπή ή από το 1/10 των μελών, οπότε
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να προβεί στη σύγκληση μέσα σε 20 μέρες
από την υποβολή της αίτησης.

Στη περίπτωση συγκλήσεως έκτακτης
γενικής συνελεύσεως είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από την Ελεγκτική
Επιτροπή ή με την αίτηση του προαναφερομένου αριθμού μελών, θα πρέπει η
πρόσκληση ή η αίτηση να αναφέρουν τα συγκεκριμένα θέματα τς ημερησίας
διατάξεως.

 

2) Η πρόσκληση για γενική συνέλευση,
τακτική ή έκτακτη αναφέρει απαραίτητα τα θέματα για συζήτηση και τον τόπο και
το χρόνο συγκλήσεώς της, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και ταχυδρομείται στη
διεύθυνση κάθε μέλους. Δημοσιεύεται επίσης σε μια εφημερίδα των Αθηνών ή στο
περιοδικό που θα εκδίδει το σωματείο. Αυτή η ταχυδρόμηση και η δημοσίευση
πρέπει απαραίτητα να γίνονται πριν 7 ημέρες για τις τακτικές ή πριν 4 ημέρες
για τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, χωρίς να περιλαμβάνεται στις  προθεσμίες αυτές η ημερομηνία της γενικής
συνελεύσεως για την οποία γίνεται η πρόσκληση.

 

3) Οι συνελεύσεις ευρίσκονται σε απαρτία
όταν σ’ αυτές παρίστανται τα ¾ τουλάχιστον από το σύνολο των ιδρυτικέν και
τακτικών μελών του σωματείου. Για την έγκυρη παράσταση κάθε μέλους στη γενική
συνέλευση θα πρέπει αυτό να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις
προς το σωματείο το αργότερο μέχρι πριν την έναρξη αυτής της γενικής
συνελεύσεως. Εάν δεν γίνη απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική γενική συνέλευση
χωρίς νέα πρόσκληση μετά από 8 ημέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα
ίδια θέματα. Η επαναληπτική γενική συνέλευση θεωρείται σε απαρτία με
οποιαδήποτε παρόντα μέλη εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται
εξαιρετική απαρτία και ηυξημένη πλειοψηφία. Για την έγκυρη παράσταση κάθε
μέλους και στη γενική συνέλευση θα πρέπει αυτό να έχει εκπληρώσει τις
οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο το αργότερο μέχρι της ενάρξεως
αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο

 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

1) 
Στην αρχή της συνεδριάσεως η γενική συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών της
τον Πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και, όσες φορές
διενεργούνται αρχαιρεσίες η γενική συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή. Ο εκλεγείς Πρόεδρος εκλέγει δύο πρακτικογράφους για την τήρηση των
πρακτικών.

2) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των μελών που έγκυρα παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Εξαιρούνται από αυτό τον κανόνα οι αποφάσεις:

Α) Σχετικά με την τροποποίηση του
καταστατικού ή σχετικά με την διάλυση του σωματείου, οπότε απαιτείται παρουσία
των 2/3 τουλάχιστο του όλου αριθμού των μελών και πλειοψηφία των ¾ των
παρευρισκομένων.

Β) Σχετικά με την μεταβολή του σκοπού
του σωματείου, οπότε απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.

 

3). Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων
καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφεται από τον
Πρόεδρο, τους πρακτικογράφους και ακόμη τρία μέλη που είναι παρόντα στην
συνέλευση.

 

4) Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων
είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη και για τους απόντες και για αυτούς που
διαφωνούν.

 

5) Οι ψηφοφορίες διενεργούνται με
ανάταση του χεριού, εκτός αν το 1/3 από τους παρόντες ζητήσει να γίνουν οι
ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση ή ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που θα
ζητηθεί.

 

6) Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες,
έγκριση ισολογισμού και απολογισμού, ζητήματα εμπιστοσύνης προς τα όργανα του
σωματείου ή μέλη του  καθώς και γενικά
προσωπικά ζητήματα, είναι μυστική με ψηφοδέλτια, και γίνεται από τριμελή
εφορευτική επιτροπή της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου. Τα ψηφοδέλτια και το
σχετικό πρακτικό, υπογράφονται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και
παραδίδονται στον πρόεδρο της συνελεύσεως. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών, όταν
υπάρχει ισοψηφία, θεωρείται ότι εκλέγεται αυτός που αναδεικνύεται μετά από
κλήρωση. Ειδικά σε αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Ελεγκτικής Επιτροπής εφαρμόζονται και οι διατάξεις των σχετικών άρθρων
του καταστατικού αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 

Η γενική συνέλευση έχει τις εξής
αρμοδιότητες:

α) εκλέγει τα μέλη των οργάνων του
σωματείου, τα αριστείνδην μέλη και τα επίτιμα.

β) 
αποφασίζει για την οριστική αποβολή μέλους.

γ) αποφασίζει για τη λογοδοσία του
Διοικητικού Συμβουλίου, για την έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του
λογιστικού έτους που πέρασε, για τον προϋπολογισμό εσόδων  και εξόδων του νέου έτους, για απαλλαγή του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από ευθύνες, για
τροποποίηση του καταστατικού, για μεταβολή του σκοπού του σωματείου ή την
διάλυσή του.

δ) παύει όποτε θέλει τα όργανα του
σωματείου ή τα μέλη τους.

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο

 

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται πάντοτε από έκτακτη Γεν. Συνέλευση μετά από
μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των τακτικών μελών για θητεία τριών (3) ετών. Για με
το Δ.Σ. εκλέγονται έντεκα (11) μέλη, για δε την Ελεγκτική Επιτροπή τρία(3)
μέλη.

Το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση που
συνέρχεται μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή του, προεδρεύεται από αυτό που
έλαβε περισσοτέρους ψήφους ή σε ισοψηφία από τον μεγαλύτερο σε ηλικία, εκλέγει
από τα μέλη του, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό
Γραμματέα, Έφορο (Επιμελητής) και βοηθό Ταμία (εφόσον κρίνεται απαραίτητος).

 

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής,
συνερχόμενα, εκλέγουν τον Προϊστάμενό της.

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο

 

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται από πίνακα υποψηφίων που
εκδήλωσαν επιθυμία της εκλογής τους. Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα
πρέπει να το δηλώσουν στην Γραμματεία 2 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Η εκλογή
ενεργείται από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση.
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, παραδίδεται από το Δ.Σ. στην Εφορευτική
Επιτροπή κατάλογος μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παρευρίσκονται στη Γενική
Συνέλευση καθώς και το απαραίτητο εκλογικό υλικό και η ψηφοδόχος η οποία
σφραγίζεται.

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και γράφονται
όλα τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και στην συνέχεια των υποψηφίων
μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής με αλφαβητική σειρά.

Η εφορευτική επιτροπή υπογράφει τα
ψηφοδέλτια και το πρακτικό εκλογής, το οποίο παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γεν.
Συνελεύσεως, για καταχώρηση του στο βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σαν εκλεγέντα τακτικά μέλη του Δ.Σ.
θεωρούνται αυτά που συγκέντρωσαν κατά την ψηφοφορία τις περισσότερες ψήφους,
σαν αναπληρωματικά δε τα πρώτα κατά σειρά επιλαχόντα.

 

   ΑΡΘΡΟ 16Ο

 

Τα αξιώματα των μελών Δ.Σ. και της
Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες αυτών παρέχονται δωρεάν.

Σε περίπτωση απουσίας για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, κωλύμματος, παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου
κάποιου μέλους του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, καλούνται τα αναπληρωματικά
μέλη κατά σειρά επιτυχίας τους σαν επιλαχόντες στην εκλογή για τη συμπλήρωση
του Διοικ. Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17Ο

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Το Σωματείο εκπροσωπείται   στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του με
κάθε δικαστική ή γενικά Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και αναλαμβάνει
δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις  απ’
αυτόν στο όνομα του Σωματείου συναπτόμενες κατά τις διατάξεις του Νόμου και του
Καταστατικού δικαιοπραξίες.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Δ.Σ. συνέρχεται μια φορά το
δεκαπενθήμερο, σε μέρα και ώρα που ορίζεται στη πρώτη του συγκρότηση, χωρίς να
χρειάζεται πρόσκληση από τον Πρόεδρο. Έκτακτα δε όσες φορές παραστεί ανάγκη,
μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, ή όταν ζητηθεί αυτό από τα 4 μέλη του Δ.Σ.
ή από την Ελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση η οποία περιέχει τον σκοπό και
τους λόγους της συγκλήσεως. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία
συνόλου των μελών του και εκτελούνται αφού εγγραφούν στο βιβλίο πρακτικών του
Δ.Σ. και υπογραφούν από τα παρόντα μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η
ψήφος του Πρόεδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Δ.Σ. υποχρεούται να επιβλέπει και να
εφαρμόζει τα διατασσόμενα από τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων. Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του είναι
:

                α)
Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του να λαμβάνει γνώση από τον ταμία της
οικονομικής καταστάσεως του Σωματείου.

                β)
Να εγκρίνει τα μέλη τα οποία με υπόδειξη και ευθύνη του Ταμία θα ενεργούν κατά
τομείς εισπράξεις των δικαιωμάτων του Σωματείου από τα μέλη.

                γ)
Να αποφασίζει για τη διαγραφή μελών.

                δ)
Να  μεριμνά για τη σύνταξη του Ετήσιου
Ισολογισμού και Απολογισμού και την κατάθεση αυτών στην Γενική Συνέλευση για
έγκριση μέσα στο γ΄ δεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε χρόνου.

                ε)
Να μεριμνά μέχρι το τέλος κάθε έτους για τη σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων και
εξόδων του επομένου έτους και τη κατάθεση αυτού γιο έγκριση στη Γενική
Συνέλευση.

                στ)
Να αποφασίζει τη σύγκλιση εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων.

                ζ)  Να αναθέτει την εκτέλεση διαφρων υποθέσεων
του Σωματείου, στα διάφορα μέλη του.

                η)
Να μεριμνά για τη καλή διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων
του Σωματείου.

                θ)
Να υποβάλει στο Πρωτοδικείο Πειραιώς: 1) το καταστατικό που ισχύει, 2)
εγκεκριμμένο ετήσιο Ισολογισμό και Απολογισμό, 3) τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας-αν υπάρχει τέτοιος- και 4) πίνακα μελών της διοικήσεώς του με το
επάγγελμα και τη διεύθυνση της κατοικίας του.

                ι)
Να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή: 1) αντίγραφο του καταστατικού που ισχύει με
την εγκριτική απόφαση του Πρωτοδικείου, μέσα σ΄ ένα μήνα από τη δημοσίευσή της.
2) Πίνακα των μελών διοικήσεως μετά από κάθε συγκρότηση ή μεταβολή της που
περιέχει το επάγγελμα και τη διεύθυνση της κατοικίας τους καθώς και αντίγραφο
του πρακτικού των αρχαιρεσιών, μέσα σε ένα μήνα από τη συγκρότηση ή μεταβολή,
3) αντίγραφο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας που τυχόν υπάρχει και 3)
αντίγραφο του εγκεκριμένου Ισολογισμού και Απολογισμού κάθε διαχειριστικής
χρήσεως μαζί με αντίγραφο της εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής, μέσα σ΄ ένα
μήνα από την έγκριση από τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως.

                ια)
Να ορίζει αντιπροσώπους του Σωματείου σε συνέδρια και διάφορες οργανώσεις, συγκροτεί
επιτροπές και ομάδες εργασίας

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-

ΤΑΜΙΑ-ΕΦΟΡΟΥ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ)-ΒΟΗΘΟΥ ΤΑΜΙΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

α) Συγκαλεί
το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται σ΄ αυτό σχετικά με κάθε
θέμα που αφορό στο σωματείο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

                β)
Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με το
καταστατικό.

                γ)
Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική κατάσταση του σωματείου και υπογράφει μαζί
με τον Ταμία τις διπλότυπες εντολές προς είσπραξη ή πληρωμή σύμφωνα με τα
δικαιολογητικά που έχουν κανονισθεί.

                δ)
Υποβάλλει εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση για τη δραστηριότητα του Σωματείου.

                ε)
Παρέχει προς το Πρωτοδικείο, την εποπτεύουσα δημόσια αρχή και γενικά σε κάθε
άλλη αρχή, όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από αυτούς.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Αναπληροί τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή
κωλύεται σ΄ όλα γενικά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                Επιμελείται
για τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου,
φυλάσσει την σφραγίδα του και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του
Σωματείου.

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                Ασχολείται
αποκλειστικά με το γράψιμο των πρακτικών του Δ.Σ. και απουσιάζοντος ή
κωλυομένου του Γεν. Γραμματέα αναπληροί τούτον.

 

Ο ΤΑΜΙΑΣ

 

                Έχει
τα ακόλουθα καθήκοντα
:

                α)
Ενημερώνει το Δ.Σ. κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του γύρω από την οικονομική
κατάσταση του σωματείου.

                β)
Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τον εγκεκριμμένο προϋπολογισμό και τα νόμιμα
δικαιολογητικό και αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων με εντάλματα
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από αυτόν τον  ίδιο.

                γ)
Τηρεί το Μητρώο των μελών, στις ατομικές μερίδες των οποίων γράφονται
χρονολογικά τα ποσά που εισπράττονται από κάθε μέλος μαζί με τον αριθμό
διπλοτύπου εισπράξεως.

                Επίσης,
τηρεί τα υποχρεωτικά διαχειριστικό βιβλία του Σωματείου.

                δ)
Καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει αυτό που ορίζεται από το Δ.Σ. να παραμένει
στα χέρια του για την αντιμετώπιση τρεχόντων εξόδων, στην Τράπεζα, που
καθορίζεται από το Δ.Σ. στο όνομα του σωματείου και φυλάσσει τα χρηματόγραφα
και τα διάφορα αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.

                ε)
Τον Ταμία βοηθεί στο έργο του, ο βοηθός Ταμία εφόσον εκλεγεί τέτοιος από το
Δ.Σ., ο οποίος και αναπληροί τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Ο ΕΦΟΡΟΣ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ)

 

                Επιμελείται
για την ευπρεπή εμφάνιση του χώρου όπου στεγάζονται τα γραφεία του Σωματείου
και τη διαφύλαξη και καλή συντήρηση των επίπλων, σκευών κλπ. Τηρεί το βιβλίο
απογραφής υλικού και διενεργεί μια φορά τουλάχιστον το χρόνο έλεγχο των
καταχωρημένων σ΄ αυτό ειδών, ενημερώνοντας το Δ.Σ.

Ο Έφορος καθοδηγείται και εποπτεύεται
στο έργο του από τον Γενικό Γραμματέα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 

 Σε περιπτώσεις παραβάσεως του Νόμου ή
του Καταστατικού ή εκτροπής από τους σκοπούς του, με αίτηση της Εποπτεύουσας
Δημόσιας Αρχής, το Πρωτοδικείο κηρύσσει έκπτωτο την Διοίκηση του σωματείου και
διορίζει προσωρινή η οποία μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την δικαστική
απόφαση που διέταξε την έκπτωση, υποχρεώνεται να καλέσει έκτακτη γενική
συνέλευση των μελών για εκλογή νέας Διοικήσεως.

 Κατά την ίδια διαδικασία και για τους ίδιους
λόγους, με αίτηση της Εποπτεύουσας  Δημόσιας
Αρχής, κηρύσσονται έκπτωτα της ιδιότητός των και μέλη της διοικήσεως,
αντικαθιστώμενα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του παρόντος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που
κηρύχθηκαν έκπτωτα υποχρεούνται να παραδώσουν στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα
βιβλία που είναι στα χέρια τους κατά τον χρόνο της παύσεως τους και οποιαδήποτε
άλλα έγγραφα του σωματείου.

Μέχρι διορισμού ή εκλογής νέας
Διοικήσεως και αναλήψεως των καθηκόντων της η παλαιά

Διοίκηση εξακολουθεί διαχειριζομένη τις
επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών
πράξεων και διαχειρίσεως του Δ.Σ., ενεργείται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται όσες
φορές κρίνει σκόπιμο ο Προϊστάμενός της ή ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της ή
από το Δ.Σ., οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία από τους παρόντες,
σε περίπτωση δε ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προϊσταμένου.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει τα εξής
καθήκοντα:

 

  
α) Εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Ταμία, αν αυτός
είναι σύμφωνες προς το Νόμο, το Καταστατικό, τους σκοπούς του Σωματείου και τις
αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων. Γι΄ αυτό δικαιούται να εξετάζει όλα τα βιβλία
και να ζητά εξηγήσεις.

  
β) Συγκαλεί οποτεδήποτε το Δ.Σ. και τη Γεν. Συνέλευση αν πεισθεί ότι
διακινδυνεύουν τα οικονομικά συμφέροντα του Σωματείου.

  
γ) Εκδίδει σε συνεργασία με το Δ.Σ. εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αν
κρίνει αυτόν αναγκαίο. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός εγκρίνεται από τη γενική
συνέλευση.

  
δ) Ελέγχει τον ετήσιο Ισολογισμό και Απολογισμό του Σωματείου.

  
ε) Συντάσσει έκθεση πάνω στο διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο του
Δ.Σ., την οποία υποβάλλει στην Γεν. Συνέλευση για ενημέρωση και έγκριση μέσα σ΄
ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους. Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής
Επιτροπής καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

Το Σωματείο τηρεί τα κάτωθι γενικά και
διαχειριστικά βιβλία.

 

Γενικά βιβλία

 

  
α) Μητρώο μελών, τηρούμενο από τον Ταμία, στο οποίο κατά μερίδα μέλους
γράφονται τα δικαιώματα εγγραφής, οι ετήσιες εισφορές και οι τυχόν έκτακτες
εισφορές κάθε μέλους.

  
β) Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των
συνεδριάσεων αυτού.

  
γ) Βιβλίο Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής, στο οποίο καταχωρούνται τα
πρακτικά των συνεδριάσεων αυτής.

  
δ) Βιβλίο Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεως, στο οποίο γράφονται περιληπτικά οι
συζητήσεις που γίνονται στις γενικές συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται
σ΄ αυτές.

  
ε) Το Πρωτόκολλο και το Αρχείο των εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων, που ταξινομούνται κατά χρονολογική σειρά.

 
στ) Το βιβλίο-μητρώο των ΜΕΛΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

 

Διαχειριστικά βιβλία

  
α) Βιβλίο Ισολογισμών και Απολογισμών, στο οποίο καταχωρούνται αυτοί κατά
τη λήξη κάθε λογιστικού έτους.

  
β) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδα και έξοδα του
Σωματείου.

  
γ) Βιβλίο περιουσίας, όπου καταγράφονται τα ακίνητα και τα κινητά του σωματείου
(οικόπεδα, κτίρια, έπιπλα και σκεύη, εργαλεία, μηχανήματα, χρηματόγραφα κλπ.).

  
δ) Διπλότυπα εισπράξεως.

  
ε) Διπλότυπα ενταλμάτων πληρωμής.

 

Όλα τα βιβλία αριθμούνται κατά σελίδες
και στη τελευταία σελίδα βεβαιώνεται ο αριθμός των σελίδων από τον Προϊστάμενο
της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

  
Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων συντάσσεται από το Δ.Σ. και
υποβάλλεται στη Γεν. Συνέλευση για έγκριση μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου.
Οι δαπάνες που γίνονται κάθε έτος πρέπει να γίνονται μέσα στα όρια του
εγκεκριμμένου προϋπολογισμού, απαγορευομένης της υπερβάσεώς του στο σύνολό του,
με ποινή καταλογισμού της υπερβάσεως στα μέλη του Δ.Σ.

  
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί μερικά ή ολικά η δαπάνη κάποιου
κονδυλίου του προϋπολογισμού, επιτρέπεται η μεταφορά του αδιαθέτου ποσού, από
ένα κονδύλιο για την ενίσχυση του άλλου, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Σε
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης εάν δεν επιδέχεται αναβολή, μπορεί ν΄
αποφασισθεί η επείγουσα δαπάνη με κοινή απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής και
του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προϋπόθεση εισαγωγής της στη πρώτη Γενική
Συνέλευση, για έγκριση.

 

 ΑΡΘΡΟ 26ο

 

  
Η αναγκαστική διάλυση του σωματείου λαμβάνει χώρα κατά τις οριζόμενες
από τον νόμο περιπτώσεις.

  
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η περιουσία αυτού, που θα έχει
απομείνει μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος,
θα διατίθεται δε από Επιτροπή, που θα συγκροτεί, κατά την κρίση του, ο Αρχηγός
του Λιμενικού Σώματος, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει και ο τελευταίος
Πρόεδρος του Σωματείου, για έργα που θα αποβλέπουν στην διάσωση της παραδόσεως
του Λιμενικού Σώματος .

 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

  
Η σφραγίδα του σωματείου είναι στρογγυλή, φέρουσα πάνω στη περιφέρεια
της την επωνυμία του σωματείου, στο δε μέσο της παράσταση δύο χιαστί αγκυρών
και το έτος ίδρυσης.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

 

  
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 28 άρθρα. Οποιοδήποτε θέμα που
ρυθμίζεται από αυτό, διέπεται κατά τον Αστικό Κώδικα και την λοιπή σχετική
νομοθεσία.

 

 

                                                                                                                                Πειραιεύς  18)1)1988

 

  

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print