Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος

 

Αριθμ. 2870.0/11128 – ΦΕΚ τεύχος Β 970/03.03.2022
Παροχή δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ) στο στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το έτος 2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετακίνηση με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου

1. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) αναλαμβάνει να διαθέτει στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) αρμοδιότητάς του, τις οποίες οι δικαιούχοι τους θα χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα. Οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

2. Οι κάρτες μετακίνησης θα χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους στα σημεία λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης και ελέγχου του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις των Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητάς του. Οι κάρτες μετακίνησης είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επαναφόρτισή τους, δύνανται δε να επαναφορτιστούν και μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου.

3. Η επικύρωση των καρτών είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, κανονισμοί και οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α.

4. Εντός των καρτών αποθηκεύεται ο χρόνος ισχύος του δικαιώματος. Οι κάρτες αποτελούν το αποδεικτικό πιστοποίησης του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τους κατόχους τους και αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής και δυσλειτουργίας τους.

5. Στις περιπτώσεις ελέγχου η πιστοποίηση της ιδιότητας πραγματοποιείται με την επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας.

6. Ο Ο.Α.Σ.Α. διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία προκειμένου να εκδοθούν οι κάρτες, οι οποίες προσωποποιούνται με βάση τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος συλλογής κομίστρου, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7. Η διαδικασία παροχής των καρτών ελεύθερης μετα-κίνησης των ανωτέρω δικαιούχων, είναι η εξής:

α. Έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, κανονικού προφίλ μετακίνησης με φωτογραφία πολιτικής περιβολής των δικαιούχων.
Η έκδοση των καρτών μπορεί να πραγματοποιηθεί: αα) σ τα εκδοτήρια των Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ. που διαθέτουν Τερματική Συσκευή Έκδοσης Καρτών (πληροφορίες των σημείων πώλησης διατίθενται στην ιστοσελίδα www.oasa.gr). αβ) στα γραφεία του ΟΑΣΑ. αγ) μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ.

β. Επιβεβαίωση των δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης και διατήρηση των σχετικών αρχείων από τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει και να πιστοποιεί τους δικαιούχους και να αποστέλλει στον ΟΑΣΑ για την φόρτιση των καρτών κατάλογο με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης.

γ. Αποστολή από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) στον ΟΑΣΑ του αρχείου με τους αριθμούς των προσωποποιημένων καρτών των πιστοποιημένων δικαιούχων. Το αρχείο θα μπορεί να αποστέλλεται τμηματικά με βάση τον αριθμό των καρτών που θα έχουν συγκεντρωθεί από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

δ. Καταχώρηση μέσω της ειδικής εφαρμογής του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) των αρχείων με τους αριθμούς των προσωποποιημένων καρτών.

ε. Απόδοση στους δικαιούχους δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης χρονικής διάρκειας έως το τέλος του έτους 2022, μέσω της δημιουργίας του προϊόντος κομίστρου «χρονικής διάρκειας αστικής ζώνης».

στ. Η ανανέωση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης μπορεί να πραγματοποιείται οποτεδήποτε και πριν τη λήξη ισχύος του, με την ίδια διαδικασία (αποστολή επιβεβαιωμένων καταλόγων με αριθμούς καρτών από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόδοση νέου προϊόντος, φόρτωση προϊόντος στις ήδη υπάρχουσες ή σε νέες κάρτες).

ζ. Η αρμόδια υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οφείλει να ενημερώνει τον Ο.Α.Σ.Α. για τις περιπτώσεις καρτών για τις οποίες ο δικαιούχος παύει να έχει το σχετικό δικαίωμα μετακίνησης καθώς και για τις περιπτώσεις απώλειας ή δυσλειτουργίας καρτών ή προσθήκης νέων δικαιούχων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στο τέλος κάθε μήνα προκειμένου να πραγματοποιούνται από τον Ο.Α.Σ.Α., οι δέουσες ενέργειες στο ΑΣΣΚ.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου

Σε αντάλλαγμα για την παραπάνω παραχώρηση χρήσης των καρτών:

1. Το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. αναλαμβάνει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την παροχή μέτρων τάξεως και ασφάλειας των χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου της Ο.ΣΥ. Α.Ε καθώς και κάθε άλλου χώρου αρμοδιότητας και ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α., όπως και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο του, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται ιδίως η φύλαξη τερματικών στάσεων της Ο.ΣΥ Α.Ε., η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων του συγκοινωνιακού δικτύου, σημείων αυτόματης πώλησης εισιτηρίων Ο.Α.Σ.Α. εντός λιμένων, η διευκόλυνση κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Ο.Α.Σ.Α. στη χερσαία ζώνη λιμένος και η τοποθέτηση πληροφοριακού υλικού Ο.Α.Σ.Α. (stands) και φύλαξη αυτού, σε λιμενικά καταστήματα νησιών που θα καθοριστούν μετά από συνεργασία του ΟΑΣΑ με το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου, Περάματος.

2. Η εκτέλεση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. γίνεται στα πλαίσια των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του.

Άρθρο 3
Αξία παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το άρθρο 2 είναι κατ’ έτος ίση προς την αξία του αντιτίμου του συνόλου των μετακινήσεων του προσωπικού του άρθρου 1 μέσω της κάρτας του Ο.Α.Σ.Α. Προς τούτο πραγματοποιούνται συμψηφιστικές εγγραφές από τα λογιστήρια των φορέων.

2. Ο αριθμός των «καρτών μετακίνησης» που θα διατεθούν για το έτος 2022 συμφωνείται κατ’ αρχάς σε 3.570 τεμάχια. Σε περίπτωση αυξήσεως του παραπάνω αριθμού και απαίτησης περισσότερων ετήσιων καρτών, δύναται να διατεθούν με τους ίδιους όρους και με αντίστοιχη επέκταση των υπηρεσιών αντιστάθμισης.

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print