Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

“Αναταράξεις” δημιουργεί το νέο σχέδιο ΠΔ για την ιεραρχία και τις προαγωγές στο ΛΣ – Δείτε ολόκληρο το ΠΔ

“Αναταράξεις” ήδη δημιουργεί το προσχέδιο ΠΔ για την ιεραρχία και τις προαγωγές στο ΛΣ

  
Σύμφωνα με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους οι  “μανδαρίνοι” του ΥΝΑΝΠ, εκθέτουν την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό με το νέο ΠΔ:

Ανοίγουν ένα νέο πελώριο θέμα, με σοβαρές συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο. 

Δημιουργούν ερωτηματικά για την σκοπιμότητα των προτάσεων, οι οποίες ακόμη και εάν έχουν διατυπωθεί από άγνοια ή υπερβάλλοντα ζήλο δύσκολα μπορούν να αποσυνδεθούν από το γεγονός, ότι στην πράξη θίγουν τους πολυάριθμους.

Απαξιώνουν εκατοντάδες στελέχη ΛΣ με πολύχρονη και σημαντική προσφορά στον φορέα.

Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση των εκπροσώπων της ΠΟΕΠΛΣ που σε χθεσινή τους ανακοίνωση σημειώνουν “Εσχάτως ενημερωθήκαμε για την προώθηση από τον Κλάδο Διοίκησης σχεδίου τροποποίησης ΠΔ 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», με το οποίο επιχειρείται η κατάλυση ολόκληρης της ιεραρχικής δομής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επηρεάζοντας αρνητικά σχεδόν το σύνολο των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”


Ολόκληρο το νέο σχέδιο ΠΔ:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ…
«Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139).»

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 παρ. 1 περ. ζ του άρθρου 14του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α’35).
β) Του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΑΊ02).
γ) Του άρθρου 20 περ. ιβ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α΄143).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Α΄98).
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 2811.8/41212/2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Την υπ’ αριθμ………………..     γνωμοδότηση    του Συμβουλίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 1
Η παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.» (ΑΊ39) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«13. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους διαφορετικής προέλευσης ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού ορίζεται ιεραρχικά ως ακολούθως:
α) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ..
β) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού.
γ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.
δ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας.
ε) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού.
στ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού.
ζ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού.
η) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Ιερέα.
θ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας.
ι) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ..
ια) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων.
ιβ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από διακριθέντες αθλητές Υπαξιωματικούς Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες μετά από την απονομή του βαθμού του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
ιγ) Αξιωματικοί οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
ιδ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Εφέδρους κατ΄απονομήν Αξιωματικούς. »

Άρθρο 2


ΕΙ παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους διαφορετικής προέλευσης που προάγονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος, ορίζεται ιεραρχικά ως ακολούθως:
α) Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ..
β) Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων.
γ) Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.
δ) Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες.»

Άρθρο 3


Η παρ. 2 τού άρθρου 3 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι καταληκτικοί βαθμοί των εν ενεργεία Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθοι:
α) Ο βαθμός του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
β) Ο βαθμός του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Οικονομικού, ή Νομικού.
γ) Ο βαθμός του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα.
δ) Ο βαθμός του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού.
ε) Ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
στ) Ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Λιμενοφύλακες και προάγονται στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων.
ζ) Ο βαθμός του Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
η) Ο βαθμός του Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γι’α τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω διαγωνισμού κατάταξης και είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.ΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
θ) Ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-Ε.Λ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω διαγωνισμού κατάταξης και είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ι) Ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από διακριθέντες αθλητές Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες μετά από την απονομή του βαθμού του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
ια) Ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας.
ιβ) Ο βαθμός του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από Εφέδρους κατ΄απονομήν Αξιωματικούς.»

Άρθρο 4


Το άρθρο 7 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« Άρθρο 7
Χρόνος παραμονής στο βαθμό
Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, ή με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Οικονομικού, ή Νομικού προάγονται μέχρι και τον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής στο βαθμό που κατέχουν:
α) Σημαιοφόρος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Τέσσερα έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν. Ο χρόνος φοίτησης στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενους από την σχολή αυτή και ο χρόνος φοίτησης στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Οικονομικού, ή Νομικού προερχόμενους από τη σχολή αυτή, δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο παραμονής στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
β) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή εννέα έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.  υπολογίζεται από την ημερομηνία της κατάταξης εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Οικονομικού, ή Νομικού.
γ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή δεκαπέντε έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
δ) Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι ένα έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
ε) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι επτά έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
στ) Πλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Τέσσερα έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή τριάντα ένα έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ζ) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Δύο έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή τριάντα τρία έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, από τα οποία έξι μήνες πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
2. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προάγονται στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συμπληρώσουν στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χρόνο παραμονής ενός έτους υπηρεσίας, ή συνολική υπηρεσία τρία έτη ως Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή τριάντα τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, από τα οποία έξι μήνες πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού, ή οι Αξιωματικοί Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα προάγονται μέχρι και το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής στο βαθμό που κατέχουν:
α) Σημαιοφόρος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Τέσσερα έτη υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
β) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή εννέα έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
γ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή δεκαπέντε έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
δ) Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι ένα έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ..
ε) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι επτά έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
στ) Πλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Τέσσερα έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή τριάντα ένα έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ..

4. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω διαγωνισμού κατάταξης και είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.ΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) προάγονται μέχρι και το βαθμό του Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής στο βαθμό που κατέχουν:
α) Σημαιοφόρος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: τέσσερα έτη στο βαθμό αυτό, ή είκοσι εννέα έτη συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ή είκοσι οκτώ έτη συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
β) Ανθυποπλοίαρχος Α.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.: Πέντε έτη στο βαθμό αυτόν, ή τριάντα τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ή τριάντα τρία έτη συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
5. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω διαγωνισμού κατάταξης και οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, εφόσον συμπληρώσουν πέντε έτη στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, ή τριάντα ένα έτη συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ή τριάντα έτη συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
6. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ τάξεως, προάγονται μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής στο βαθμό που κατέχουν: 1
α) Σημαιοφόρος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Τέσσερα έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν ή δεκαεπτά έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή δεκαέξι έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
β) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι δύο έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή είκοσι ένα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
γ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι οκτώ έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή είκοσι επτά έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
δ) Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή τριάντα τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή τριάντα τρία έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
7. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προάγονται στον ανώτερο βαθμό εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής στο βαθμό που κατέχουν:
α) Σημαιοφόρος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι ένα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ή είκοσι έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
β) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι έξι έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή είκοσι πέντε έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
γ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή τριάντα δύο έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή τριάντα ένα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
δ) Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή τριάντα οκτώ έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή τριάντα επτά έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
8. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού προάγονται στον ανώτερο βαθμό εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής

στο βαθμό που κατέχουν:
α) Σημαιοφόρος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Τέσσερα έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή δεκαεπτά έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
β) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Πέντε έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι δύο έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
γ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι οκτώ έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
δ) Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή τριάντα τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
9. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας προάγονται μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συμπληρώσουν τον ακόλουθο χρόνο παραμονής στο βαθμό που κατέχουν, ως ακολούθως:
α) Σημαιοφόρος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι έτη υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
β) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή δώδεκα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνίας κατάταξης.
γ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή δεκαοκτώ έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
δ) Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Επτά έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, ή είκοσι πέντε έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.

Άρθρο 5


Το άρθρο 8 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 8
Μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό
1. Όι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προάγονται εφόσον συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5, εφόσον κριθούν προακτέοι καταλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις του βαθμού στον οποίον προάγονται μέχρι αυτές να εξαντληθούν. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου εδαφίου οι οποίοι φέρουν τους βαθμούς του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον κριθούν προακτέοι και δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις για την προαγωγή τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων εφόσον συμπληρώσουν τον μέγιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό ως ακολούθως: α) Οκτώ έτη στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
β) Οκτώ έτη στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ..
γ) Οκτώ έτη στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ..
δ) Οκτώ έτη στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ..
ε) Οκτώ έτη στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
2. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίον προάγονται οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής σύμφωνα με την παρ. 1 δεν θεωρούνται κενές για τους αμέσως κατώτερους βαθμούς για όσο χρονικό διάστημα στις καταληφθείσες θέσεις υπηρετούν υπεράριθμοι. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι οποίοι προάγονται στον επόμενο βαθμό και οι οποίοι αποστρατεύονται μετά από την πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους.


Άρθρο 6


1. Οι περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.» όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«α) Οι διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί Γ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Α.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, όπως στα Κέντρα VTS-VTMIS (Vessel Traffic Services – Vessel Traffic Management Information Services), στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), σε Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το Paris MoU, στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT, στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ), ή τέσσερα έτη στα προαναφερόμενα επιχειρησιακά μέσα ή στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες, που έχουν διατεθεί ή εδρεύουν αντιστοίχως σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.
β) Οι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία πέντε ετών σε Λιμενικές Αρχές, ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, όπως στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.), σε Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το Paris MoU, στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT, στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Α.Σ.-ΕΑ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Α.Σ.-ΕΑ.ΑΚΤ.), ή τέσσερα έτη στα προαναφερόμενα επιχειρησιακά μέσα ή στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες που έχουν διατεθεί ή εδρεύουν αντιστοίχως σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), απαιτείται να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τριών ετών ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Λιμενικές Αρχές, ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ή στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT., ή στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ, ή στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) και σε πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΕ.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ;ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ), ή στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ή στα Κέντρα VTS-VTMIS (Vessel Traffic Services – Vessel Traffic Management Information Services), ή στις Επισκευαστικές Βάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το Paris MOU, ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ή στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT, ή στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, ή στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) εφόσον πρόκειται για διπλωματούχους Αξιωματικούς Γ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.».


Άρθρο 7


Η παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) από την 26η Μαρτίου 2009 και μετά και οι οποίοι κατέχουν ή προσκομίζουν μετά την αποφοίτησή τους, πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ’ τάξεως, προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντιστοίχως, με τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που διανύεται από μεν τους πτυχιούχους σε Λιμενικές Αρχές, ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΕ.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ), ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ή στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT, ή στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), από δε τους διπλωματούχους Εμπορικού Ναυτικού σε πλωτά επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.ΥΑ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) του συστήματος COSPAS SARSAT, ή στο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ.-ΕΑ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Δ.-Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ως ακολούθως:
α) Αρχικελευστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: πέντε έτη ως Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
β) Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: δύο έτη στο βαθμό αυτόν.».

Άρθρο 8


Το άρθρο 48 παρ. 2 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Ιερέα, Οικονομικού, Νομικού, Κυβερνήτη και Μηχανικού, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής έξι ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης τους. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής, ως χειριστές εναερίων επιχειρησιακών μέσων, δεκαοκτώ ετών από την ημερομηνία κατάταξης τους. Η περίοδος των τριών ετών από την ημερομηνία ονομασίας των Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, αποτελεί δοκιμαστική περίοδο, κατά την οποία τελούν υπό δοκιμασία ως προς την πτητική ικανότητα και απόδοση τους.».

Άρθρο 9


Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Οικονομικού, Νομικού, Κυβερνήτη, Μηχανικού και Ιερέα, οι οποίοι έχουν καταταγεί μέχρι 1-1- 2011 και οι οποίοι κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος φέρουν βαθμό μέχρι και του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προάγονται στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συμπληρώσουν στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύο έτη παραμονής επιπλέον των ετών που προβλέπονται για τον βαθμό αυτό. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου εδαφίου προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συμπληρώσουν στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ένα έτος παραμονής επιπλέον των ετών που προβλέπονται για τον βαθμό αυτό.
2. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Οικονομικού, Νομικού, Κυβερνήτη, Μηχανικού και Ιερέα, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν έχουν κριθεί για προαγωγή στον επόμενο βαθμό κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συμπληρώσουν στον βαθμό αυτό ένα έτος παραμονής επιπλέον των ετών που προβλέπονται για τον βαθμό αυτό.

Άρθρο 10


Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, – -2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print