ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Γλάδστωνος 1 – 10677 Αθήνα

Αθήνα: 28 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Μετόχων – Ανάπτυξη Εφαρμογών.

1.  Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΜΤΝ προς τους μετόχους του,  σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με τη συνδρομή του ΓΕΝ/ ΔΕΔΗΣ οι ακόλουθες ανοικτές εφαρμογές οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ταμείου (www.mtn.gr):

     α. «Υπολογισμός ποσού ΒΟΕΑ για τέκνα εν ενεργεία μετόχων»: με την εν λόγω εφαρμογή ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος εν ενεργεία μέτοχος έχει τη δυνατότητα, με τη συμπλήρωση των κατάλληλων πεδίων, να ενημερώνεται για το ύψος του βοηθήματος ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου τέκνου του.

     β. «Υπολογισμός μερίσματος ΜΤΝ – ΕΚΟΕΜΝ εν ενεργεία μετόχων»: με την εν λόγω εφαρμογή ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος εν ενεργεία μέτοχος έχει τη δυνατότητα, με τη συμπλήρωση των κατάλληλων πεδίων, να ενημερώνεται για το ύψος των μερισμάτων ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ κατά την ενδεχόμενη αποστρατεία του.

     γ. «Υπολογισμός ποσού ΒΟΕΑ για τέκνα εν αποστρατεία μετόχων»: με την εν λόγω εφαρμογή ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος εν αποστρατεία μέτοχος έχει τη δυνατότητα, με τη συμπλήρωση των κατάλληλων πεδίων, να ενημερώνεται για το ύψος του βοηθήματος ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου τέκνου του.

2.  Οι συγκεκριμένες εφαρμογές αποσκοπούν στην ορθή και πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων, όσον αφορά την παροχή μερίσματος ΜΤΝ και ΕΚΕΟΜΝ και τη χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.).

3.  Παρακαλείστε ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα όσον αφορά τις εν λόγω εφαρμογές: 

     α. Οι υπολογισμοί των παροχών διενεργούνται με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς.

     β. Οι ανωτέρω υπολογισμοί έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν  υποκαθιστούν τους επίσημους υπολογισμούς κατά την απονομή των αντίστοιχων παροχών από τα αρμόδια τμήματα του ΜΤΝ.

Πηγή: ΜΤΝ