Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Νέο ΠΔ: Κατηγορίες του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κατανομή των οργανικών θέσεων

 

Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –  Κατηγορίες του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κατανομή των οργανικών θέσεων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 33 

Τροποποίηση του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» (Α’ 26).


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).

β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 4676/2020
«Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες
ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α’ 67). 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το
άρθρο 119 (περ. 22) του ν. 4622/2019.

δ) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805). 

ε) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 

2.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκύπτει
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.
2811.8/12050/2021/17-02-2021
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110). 

3. Τις υπ’ αρ. 179/2020 και 52/2021 γνωμοδοτήσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού
Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Κατηγορίες του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
κατανομή των οργανικών θέσεων 

Το άρθρο 78 του π.δ.
13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
(Α’ 26), αντικαθίσταται ως ακολούθως, «Άρθρο 78
1. 

Το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διακρίνεται σε κατηγορίες Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών
και Λιμενοφυλάκων ως ακολούθως:

α) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή
καταταγέντες μετά
από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από μετάταξη.

β) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων
Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.).

γ) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των
πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες καταταγέντες
μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από
Λιμενοφύλακες
οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017
(Α’ 184), όπως ισχύει.

δ) Αξιωματικοί ειδικοτήτων ως ακολούθως:

αα) ειδικότητας Τεχνικού, απευθείας κατάταξης, ή από
μετάταξη.

ββ) ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρός), απευθείας
κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ή προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα
Υγειονομικού. 

γγ) ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας
(Οδοντίατρος-Ψυχολόγος) απευθείας κατάταξης, ή από
μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή
Αξιωματικών Σωμάτων. 

δδ) ειδικότητας Ιερέα, απευθείας κατάταξης ή από
μετάταξη.

εε) ειδικότητας Οικονομικού, απευθείας κατάταξης
ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική
Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. 

στστ) ειδικότητας Νομικού, απευθείας κατάταξης ή
από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. 

ζζ) Ειδικής Μονιμότητας, απευθείας κατάταξης.

ηη) ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, απευθείας
κατάταξης ή από μετάταξη. 

ε) Αξιωματικοί προερχόμενοι από διακριθέντες αθλητές Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες μετά
από απονομή βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139),
ή τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 52 του
ν. 3079/2002 (Α’ 311), ή τις διατάξεις των παρ. 1 και 2
του άρθρου 31 του ν. 2935/2001 (Α’ 162), καθώς και οι
προερχόμενοι από διακριθέντες αθλητές σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2109/1992 (Α’ 205),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11
του ν. 2881/2001 (Α’ 16).

στ) Αξιωματικοί προερχόμενοι από μονίμους Εφέδρους κατ’ απονομήν
Αξιωματικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2109/1992,
σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2881/2001.

ζ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.). 

η)
Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω
του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από
Λιμενοφύλακες
καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι
από Λιμενοφύλακες οι οποίοι
προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως
ισχύει.

θ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς
ειδικότητας Υγειονομικού απευθείας κατάταξης ή από
μετάταξη.

ι) Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων
Υπαξιωματικών (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.).

ια) Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
εισαχθέντες μέσω του συστήματος
των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες
καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι
από Λιμενοφύλακες οι
οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017,
όπως ισχύει. 

ιβ) Υπαξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού (βοηθοί
ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού
εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές) απευθείας
κατάταξης ή από μετάταξη.

ιγ) Λιμενοφύλακες προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος
των πανελλαδικών εξετάσεων, ή καταταγέντες μετά από
προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης. 

2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
κατανέμονται ανά κατηγορία και ειδικότητες, ως ακολούθως: 

α) Αξιωματικοί
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ή από
μετάταξη, χίλιες δεκατέσσερις (1014) οργανικές θέσεις, οι οποίες
κατανέμονται ως
ακολούθως: 

Αντιναύαρχοι τρεις (3) 

Υποναύαρχοι έξι (6)

Αρχιπλοίαρχοι δεκαπέντε (15) 

Πλοίαρχοι εβδομήντα πέντε (75)

Αντιπλοίαρχοι εκατόν σαράντα πέντε (145) 

Πλωτάρχες διακόσιες (200)

Υποπλοίαρχοι διακόσιες είκοσι (220)

Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριακόσιες πενήντα (350) 

β) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού,
ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή
Οικονομικού, ή Νομικού, μία (1) οργανική θέση Υποναυάρχου κοινή. 

γ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού
απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, εκατόν σαράντα
δύο (142) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως
ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχος μία (1) 

Πλοίαρχοι έξι (6)

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) εκατόν
τριάντα πέντε (135)

δ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού
απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική
Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων,
ή προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με
ειδικότητα Υγειονομικού, τριάντα τέσσερις (34) οργανικές θέσεις, οι
οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 

Αρχιπλοίαρχος μία (1)

Πλοίαρχοι τρεις (3) 

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριάντα
(30)

ε) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας απευθείας κατάταξης, ή από
μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή
Αξιωματικών Σωμάτων, δώδεκα (12) οργανικές θέσεις,
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) δώδεκα
(12) 

στ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα
Οικονομικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων,
σαράντα δύο (42) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχος μία 

(1)
Πλοίαρχοι έξι (6)

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριάντα
πέντε (35)

ζ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Νομικού
απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι
από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, σαράντα δύο (42) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται
ως ακολούθως: 

Αρχιπλοίαρχος μία 

(1)
Πλοίαρχοι έξι (6)

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριάντα
πέντε (35)

η) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας,
τρεις (3) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως
ακολούθως: 

Πλωτάρχες έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τρεις (3)

θ) Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη (Σημαιοφόρος έως και
Αρχιπλοίαρχος), μία (1) οργανική θέση.

 ι) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη
ή Μηχανικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη,
τριακόσιες πενήντα (350) οργανικές θέσεις, οι οποίες
κατανέμονται ως ακολούθως:

Σημαιοφόροι έως και τον καταληκτικό βαθμό (ενιαίες)
τριακόσιες πενήντα (350) 

ια) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), χίλιες εκατόν
ογδόντα (1180) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται
ως ακολούθως:
 

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) χίλιες
εκατόν ογδόντα (1180)

ιβ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από διακριθέντες
αθλητές ή από μονίμους Εφέδρους κατ’απονομήν Αξιωματικούς, σαράντα μία
(41) οργανικές θέσεις,
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) σαράντα
μία (41) 

ιγ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από
Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή
Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι προήχθησαν
στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως ισχύει, οκτακόσιες εβδομήντα πέντε
(875) οργανικές θέσεις, οι οποίες
κατανέμονται ως ακολούθως:

Αντιπλοίαρχος μία (1)

Πλωτάρχες δύο (2) 

Υποπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) οκτακόσιες εβδομήντα δύο (872) 

ιδ) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των
πανελλαδικών εξετάσεων, δώδεκα (12) οργανικές θέσεις,
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Σημαιοφόροι έως και τον καταληκτικό βαθμό (ενιαίες)
δώδεκα (12)

ιε) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προερχόμενοι
από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), τετρακόσιες τέσσερις (404) οργανικές
θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί (Αρχικελευστές,
Επικελευστές, Κελευστές) (ενιαίες) τετρακόσιες τέσσερις (404).

ιστ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος
των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες
καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι
από Λιμενοφύλακες οι
οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017,
όπως ισχύει,
δύο χιλιάδες τριακόσιες δεκαπέντε (2315)
οργανικές θέσεις. 

ιζ) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί ειδικότητας
Υγειονομικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη,
τριάντα (30) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται
ως ακολούθως: 

Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί (Αρχικελευστές,
Επικελευστές, Κελευστές) (ενιαίες) τριάντα (30)

ιη) Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος
των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες
καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι
από Λιμενοφύλακες οι
οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως
ισχύει, δύο χιλιάδες ογδόντα (2080) οργανικές θέσεις, οι
οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 

Αρχικελευστές έως και Κελευστές (ενιαίες) δύο χιλιάδες ογδόντα (2080).

ιθ) Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη
διαγωνισμού κατάταξης, τετρακόσιες είκοσι πέντε (425)
οργανικές θέσεις.

κ) Λιμενοφύλακες προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος
των πανελλαδικών εξετάσεων, τετρακόσιες ενενήντα
επτά (497) οργανικές θέσεις.

3. Οι οργανικές θέσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της περ. (ιε)
της παρ. 2 κάθε φορά που κενώνονται, μεταφέρονται στην κατηγορία των
Αξιωματικών
της περ. (ια) της παρ. 2. Για τον σκοπό του προηγούμενου
εδαφίου οι κενές οργανικές θέσεις της περ. (ιε) της παρ. 2
οι οποίες συμψηφίζονται, λογίζονται ως οργανικές θέσεις
της περ. (ια) της παρ. 2.
4. 

Οι οργανικές θέσεις των Υπαξιωματικών της περ. (ιη)
της παρ. 2 κάθε φορά που κενώνονται, μεταφέρονται
στην κατηγορία των Ανθυπασπιστών της περ. (ιστ) της
παρ. 2 και των Αξιωματικών της περ. (ιγ) της παρ. 2. 

Για
τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου οι κενές οργανικές θέσεις της
περ. (ιη) της παρ. 2 οι οποίες συμψηφίζονται, λογίζονται ως οργανικές
θέσεις της περ. (ιγ) και
(ιστ) της παρ. 2.
5. 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
διαπιστώνονται οι μεταφορές στις οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις παρ. 3
και 4 του παρόντος
άρθρου, η οποία εκδίδεται πριν την ετήσια διενέργεια
της διαδικασίας μεταθέσεων.».


Άρθρο 2 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

https://www.limenikanea.gr/gr


ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print