Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

 

ΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:
«Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας προερχόμενων από
ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους, με εφαρμογή του συστήματος
μοριοδότησης των υποψηφίων». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) της υποπερ. ββ) της περ.

β)
και της υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3079/2002
«Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α’311), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του ν. 4532/2018 (Α’ 63) και
τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του ν. 4676/2020 (Α’ 67), και των παρ. 1
και 5 του άρθρου 6 του ν.3079/2002. β) του ν. 991/1979 «Για την άσκηση
του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις»
(Α΄278), όπως ισχύει. 

γ)
του ν. 1026/1980 «Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών διατάξεων»
(Α΄48), όπως ισχύει.

δ) του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α΄ 123), όπως ισχύει. 

ε)
του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει. στ) της παρ. 9 του άρθρου 33 του
ν.4256/2014 (Α΄92), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν.4532/2018 (Α΄63).

ζ) της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (Α΄237), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 26 του ν.4440/2016 (Α΄224). 

η)
του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας
σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες
διατάξεις» (Α΄184). 

θ)
του άρθρου 51 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

ι)
του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις» (Α΄137).

ια)
του άρθρου 22 του ν.4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις
θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α΄67). 

ιβ) του π.δ. 235/1988 «Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως του τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας της ορθοδοντικής» (Α΄100).

ιγ) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39), όπως ισχύει. 

ιδ)
του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν.4622/2019.

ιε)
του π.δ. 39/2009 «Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας» (Α΄55), όπως
ισχύει. ιστ) του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές,
μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139), όπως ισχύουν.

ιζ)
Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής….» (Α΄114). ιη) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26), όπως ισχύει.

ιθ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

κ)
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για [3]
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως
ισχύει. 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Προκήρυξη διαγωνισμού 

1.
Ο διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας,
προερχόμενων από ιδιώτες, προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η διαδικασία επιλογής των
υποψηφίων με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας.

2.
Στην προκήρυξη καθορίζεται ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων,
συνολικά και ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 3.
Επίσης, στην προκήρυξη ή σε άλλες Αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική
με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την απόφαση:

Επιλογή
και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας προερχόμενων από ιδιώτες
Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των
υποψηφίων

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print