Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Μετοχικά Ταμεία ΕΔ: Αυτά απάντησαν ΥΠΕΘΑ-ΥΠΟΙΚ για την κράτηση 4% από εξοπλιστικά (ΕΓΓΡΑΦΑ)

 

Η απάντηση ΥΠΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Μετοχικά Ταμεία Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΤΕΔ)», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ιδρυτικών νόμων των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ήτοι άρθρο 14 παρ.17 του π.δ. 10 Μαϊ/20 Ιουλ 1926 (Α΄241), περί ΜΤΣ, άρθρο 44 του π.δ. 21/1932 (Α΄387), περί ΜΤΝ και άρθρο 4 παρ. 11 του ΑΝ1988/1939 (Α΄414), περί ΜΤΑ, οι πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των ΕΔ υπόκεινται σε κράτηση υπέρ των οικείων Ταμείων. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ΑΝ 2141/39 (Α΄538) το ύψος των ως άνω κρατήσεων διαμορφώθηκε στο ποσοστό του 4%.

Επίσης, κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4387/16 (Α΄85), η χορήγηση παροχών από τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων και αποκλείεται οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στην παρ. 3 του ιδίου νόμου, που προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.4494/17 (Α΄165), διευκρινίζεται ότι ως «περιουσιακά στοιχεία των ταμείων» νοούνται οι λοιποί πόροι των Μετοχικών Ταμείων που χρηματοδοτούν τις χορηγούμενες παροχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περαιτέρω, την 26η Φεβρουαρίου 2021, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ζήτησε εγγράφως την επανεξέταση του ύψους της κράτησης 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων ετών 2021 – 2027, με ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος των προβλεπόμενων πληρωμών των ως άνω προγραμμάτων των επόμενων ετών είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με το πραγματοποιηθέν ύψος προμηθειών την προηγούμενη δεκαετία.

Τέλος, τα ποσά που εισρέουν στα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ από την εν λόγω κράτηση, δεν διακρίνονται ως προς την πηγή προέλευσής τους. Ειδικότερα, τα εξοπλιστικά προγράμματα εκτείνονται σε μεγάλη χρονική διάρκεια, κατά κανόνα πέραν του έτους, οι δε καταβληθείσες κρατήσεις τελούν σε άμεση εξάρτηση από το είδος του συμβατικού αντικειμένου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός τους σε ετήσια βάση.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.

Το σχετικό έγγραφο:

Η απάντηση ΥΠΟΙΚ:

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5375/26.3.2021 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, από πλευράς αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το 2012 το Μετοχικό Ταμείο Στρατού βρέθηκε σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, από ελλείμματα προηγούμενων ετών ύψους 338 εκ. ευρώ, τα οποία προήλθαν από ανισορροπία μεταξύ των εισπραττόμενων εισφορών και των χορηγούμενων μερισμάτων και βοηθημάτων πρόνοιας.

Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, το 2013 χρηματοδοτήθηκε α) από τον κρατικό προϋπολογισμό με ποσό ύψους 179,2 εκατ. ευρώ – ειδική χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (μερισμάτων και οφειλών ΒΟΕΑ), με σχετική δέσμευση εκ μέρους του νομικού προσώπου για μη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμών υποχρεώσεων και β) από το Δημόσιο Ταμείο με παροχή ταμειακής διευκόλυνσης ύψους 158 εκ. ευρώ, για την καταβολή μερισμάτων σε δικαιούχους με νομοθετική πρόβλεψη για υποχρέωση αποπληρωμής του ποσού αυτού σε ετήσια βάση έως το οικονομικό έτος 2034.

2. Αναφορικά με τη διενεργούμενη κράτηση 4% επί των προμηθειών για εξοπλιστικά προγράμματα (ν.2141/1939 άρθρο 2), σημειώνεται ότι το ύψος της αποδιδόμενης κράτησης στα Μετοχικά Ταμεία θα ανέλθει στο ποσό των 100 εκ. ευρώ περίπου, με βάση το ύψος των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ κατά το τρέχον έτος πιστώσεων για εξοπλιστικά προγράμματα.

Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ποσά καλύφθηκαν ή προβλέπεται να καλυφθούν το 2021 με αντίστοιχη αύξηση του δανεισμού της χώρας μας. Δανεισμό τον οποίο τελικά, σε μια εξαιρετικά δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, θα επωμισθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες.

https://www.staratalogia.gr/2021/05/4_20.htmlΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print