Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Προσωπικός Ιατρός: Από 01.04.2023 συνέπειες σε όσους δεν εγγράφονται

Παρατείνεται
η προθεσμία της αναστολής της επιβολής αυξημένης συμμετοχής στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους δεν εγγράφονται στον προσωπικό γιατρό και
από την 01.04.2023 ενεργοποιούνται οι εξής συνέπειες:


α) Πρόσθετη
συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη
του πολίτη, ο οποίος δεν είναι
εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον
του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του σύμφωνα με την υπό
στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (Β’ 2883) κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί τροποποίησης και
επαναδιατύπωσης της υπό στοιχεία Φ.42000/οικ.2555/353/ 28-02-2012 κοινής
υπουργικής απόφασης «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με
μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» (Β’ 497), όπως αυτή είχε
τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/06-06-2012 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 1814).


β) Πρόσθετη
συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα
νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές
, όπως αυτές
περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ο οποίος δεν είναι
εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%),
επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του σύμφωνα με την
υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.
46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος
Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» (Β’ 4898).


γ) Από
την 01-01-2023 τα ανωτέρω υπό (α) και (β) προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του
καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στην φαρμακευτική δαπάνη
και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε
ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ανερχόμενα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί
του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.


Περαιτέρω
όσοι εγγράφονται θα έχουν και προτεραιοποίηση στα ραντεβού τους, και θα πάρουν
και το δωρεάν πακέτο των προληπτικών εξετάσεων.

 

ΠΗΓΗ: 
odigostoupoliti.eu

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print