Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

ΕΑΑΛΣ Γεν. Συνέλευση: 35 χρόνια μετά τροποποιεί το Καταστατικό της

Όπως είναι ήδη γνωστό, το προσεχές
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 συνέρχεται σε επαναληπτική ετήσια
τακτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΑΑΛΣ, η οποία «…είναι
το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο δεν
ανατίθεται με το παρόν καταστατικό ή σύμφωνα με το νόμο στην αρμοδιότητα άλλου
οργάνου…»
(άρθρο 10§1 ισχύοντος Καταστατικού ΕΑΑΛΣ).


Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Γενικής
Συνέλευσης είναι να αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού (άρθρο 13
ισχύοντος Καταστατικού ΕΑΑΛΣ και άρθρο 93 ΑΚ). 
Το από 18.1.1988 καταστατικό της ΕΑΑΛΣ εγκρίθηκε με την αριθ.
190/29.4.1988 (4954/ΕΠ 226/88) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πειραιώς. 


Από τότε, επήλθαν νομοθετικές
τροποποιήσεις, τόσο στον Αστικό Κώδικα (ΑΚ) που είναι το νομικό πλαίσιο
λειτουργία του σωματείου μας, όσο και στο νομικό πλαίσιο που διέπει ομοειδή
νομικά πρόσωπα (του ν. 1264/82 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.
4808/2021).


Οι μεταβολές στα προαναφερθέντα νομικά κείμενα κάνουν υποχρεωτική την προσαρμογή του
Καταστατικού ΕΑΑΛΣ
προς αυτές.  Με τη
σημερινή μας ανακοίνωση δημοσιοποιούνται οι υποχρεωτικές τροποποιήσεις που εισάγονται
για υιοθέτηση στη Γενική Συνέλευση του προσεχούς Σαββάτου, ως απολύτως αναγκαίες
για την κατ’ ελάχιστον (
de
minimis) συμμόρφωση
του Καταστατικού της Ένωσής μας με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.


Οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις περιορίζονται σε μόλις τέσσερα (04) άρθρα (10§2,
11§3, 12 §§1, 2 & 5 και 15) και θεωρούνται υποχρεωτικές για τη συμμόρφωση
του Καταστατικού μας με το νόμο
, καθώς με αυτές:

(α)
στις Γενικές Συνελεύσεις
η συμμετοχή των μελών εξ αποστάσεως με
ηλεκτρονική, διαδικτυακή ή δικτυακή, σύνδεση
εξομοιώνεται με την αυτοπρόσωπη
συμμετοχή,


(β)
οποτεδήποτε από τη Γ.Σ. διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του
Δ.Σ.
εξασφαλίζεται η
ακώλυτη άσκηση του δικαιώματος του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», καθώς τα
υποψήφια για το ΔΣ μέλη της ΕΑΑΛΣ θα μπορούν να ψηφίζουν και να ψηφίζονται από
τον τόπο που θα βρίσκονται, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν αυτοπροσώπως στον
τόπο που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση και,


(γ) θα προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλέγει η Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Δ.Σ.  


Τέλος, το Καταστατικό ΕΑΑΛΣ συμμορφώνεται με
τις διατάξεις άρθρων του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την απαιτούμενη
απαρτία της Γενικής Συνέλευσης (½ αντί ¾ για αποφάσεις τροποποίησης Καταστατικού ή
μεταβολής του σκοπού του).


Για την ευρεία ενημέρωση των μελών μας,
παρουσιάζονται κατ’ άρθρο οι τροποποιήσεις που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΛΣ στη Γενική
Συνέλευση, που θα κληθεί να τις υιοθετήσει, για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια
λειτουργίας, στην επαναληπτική τακτική συνεδρίασή της το προσεχές Σάββατο
28.1.2023, ως εξής:

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print