Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Υποναύαρχος ΛΣ Α. ΘΕΟΦΙΛΟΥ (ε.α.): Απολογισμός έργου Διοίκησης ΜΤΝ (2020 – 2022)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ (ε.α.) ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Τακτικό Μέλος Δ.Σ/Μ.Τ.Ν  –  Τακτικό Μέλος Δ.Σ/ΕΑΑΛΣ

Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), διαμέσου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και οι βασικές διατάξεις που το διέπουν σήμερα είναι αυτές του Π.Δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 «Περί Κωδικοποιήσεως Νόμων και Περί Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού» ΦΕΚ 387 Α΄/31-10-1932, όπως έχουν τροποποιηθεί/συμπληρωθεί με μεταγενέστερη νομοθεσία.

Το Μ.Τ.Ν. αποτελεί τον φορέα επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, με το οποίο υπάρχει μετοχική σχέση.

 

Η αποστολή του ταμείου είναι:

Α) η εκμετάλλευση και επαύξηση της περιουσίας του (κινητής και ακίνητης ) για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του και,

Β) η χορήγηση μερίσματος και λοιπών παροχών κοινωνικής ωφέλειας σε νόμιμους δικαιούχους εν αποστρατεία και ενεργεία ασφαλισμένων του και των οικογενειών τους.

Την τριετία 2020-2022 το Δ.Σ./Μ.Τ.Ν εργάσθηκε με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό του φορέα, τη διεύρυνση των παροχών και τη διευκόλυνση των συναλλασσόμενων με το Ταμείο και με τους υπαγόμενους σε αυτό Ειδικούς Λογαριασμούς, τη βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας του Ταμείου, την υποστήριξη των διαλειτουργικών του συστημάτων και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του σε βάθος χρόνου σε συνάρτηση με την κοινωνική αρωγή και τη σταθερή ενίσχυση που παρέχει στους δικαιούχους ασφαλισμένους του.

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από το Δ.Σ/Μ.Τ.Ν κατά την προαναφερθείσα περίοδο παρατίθενται αναλυτικά ως ακολούθως:

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ του Δ.Σ/Μ.Τ.Ν (2020 – 2022)

 • Άμεση και σθεναρή αντίκρουση στη μεθόδευση του ΜΤΣ για διαμοιρασμό του πόρου 4% στα τρία μετοχικά ταμεία ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων τους.

 

 • Σύμφωνη γνώμη για άρση της κράτησης του ν. 4093/2012 στα μερίσματα ΜΤΝ και ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ, στην πλειοψηφία των μερισματούχων του ταμείου (85% περίπου) και επιστροφής αυτών από 01.01.2021.

 

 • Συντονισμένες ενέργειες για συμπερίληψη στο επερχόμενο Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ πρόβλεψη για επέκταση του βοηθήματος θανάτου (1500 €), ελλείψει των δικαιούμενων μελών, σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που ανέλαβε αποδεδειγμένα τα έξοδα της κηδείας.

 

 • Συντονισμένες ενέργειες για συμπερίληψη στο επερχόμενο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ πρόβλεψης για άρση της απαγόρευσης λήψης του ποσοστού μερίσματος του αποβιώσαντος μετόχου/μερισματούχου, που τυγχάνουν μερισματούχοι ενός εκ των Μετοχικών ταμείων των Ε.Δ, του Μ.Τ.Π.Υ. ή του ΝΑΤ.

 

 • Επέκταση των χρηματικών ορίων κατά 1000 € σε κάθε κλίμακα δικαιούμενων δανείων ανά βαθμό και μισθολογική κατηγορία και 1500€ για λογούς υγείας καθώς και του χρονικού διαστήματος αποπληρωμής αυτών.

 

 • Καταβολή το έτος 2021 στους μερισματούχους του ταμείου, για Πρώτη φορά από το 2008 και έπειτα εκτάκτου επιδόματος, που αντιστοιχεί σε ένα ολόκληρο μεικτό μηνιαίο μέρισμα ΜΤΝ. Σε Εξέλιξη οι διαδικασίες από πλευράς ΜΤΝ για καταβολή εκτάκτου Επιδόματος (μερίσματος) και για το 2022.

 

 • Άμεσες και συντονισμένες ενέργειες προς τον κ. ΥΕΘΑ, για αντίκρουση των παρατηρήσεων του κλιμάκιου των επιθεωρητών του ΥΠΕΘΑ/ΥΕΥ, προς προάσπιση της περιουσίας του ταμείου.

 

 • Καθιέρωση ημερίδων / διαλέξεων στα σταδιοδρομικά σχολεία του ΠΝ στη ΝΣΠ, για τον σκοπό σύστασης και λειτουργιάς του ΜΤΝ και των Υπαγομένων σε αυτών ειδικών λογαριασμών.

 

 • Αύξηση του αποθεματικού του ταμείου μέσω της χρηστής του Διαχείρισης στα έτη 2020 και 2021 κατά 25 εκατ. Ευρώ περίπου. Επιπλέον αύξηση του αποθεματικού προβλέπεται και για το 2022.

 

 • Σε εξέλιξη και σε συνεργασία με την κοινωνία της πληροφορίας η εκπόνηση τεχνικών και λοιπών προδιαγραφών για την εγκατάσταση ενιαίου πληροφοριακού συστήματος στο ταμείο. Προσπάθειες η Χρηματοδότηση του εν λόγω έργου να βαρύνει κονδύλια ΕΣΠΑ.

 

 • Καθιέρωση καταβολής του συνόλου των παροχών του ταμείου μέσω E-banking.

 

 • Αναβάθμιση και πλήρης επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του ΜΤΝ

 

 • Σε εξέλιξη διαδικασίες επένδυσης ποσού 2.000.000€ για αγορά προσοδοφόρου ακίνητου (έχει ήδη εξασφαλιστεί η έγκριση Σκοπιμότητας από κ. ΥΕΘΑ). Εκκίνηση διαδικασιών για έγκριση σκοπιμότητας από κ. ΥΕΘΑ για επιπλέον 8.000.000€.

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print